Версия за печат

BG-Перник

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

29

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000386751

BG414, Община Перник, пл. Св. Иван Рилски №1А, За: инж. Тотка Златкова, Михаела Спасова, България 2300, Перник, Тел.: 00359 76684220;00359 76684333, E-mail: poop@pernik.bg, Факс: 00359 076684273

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://pernik.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://pernik.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokani-doopredeleni-licza.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

10000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

1.Описание на предмета на поръчката: „Подмяна на горивна база на ОУ с. Кладница“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 44600000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Цистерни, резервоари и контейнери; радиатори и котли за централно отопление


Срок за получаване на офертите

06/12/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1.Във връзка с провеждането на обществена поръчка и подготовката на офертите от участниците, за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилага ЗОП, ППЗОП, и другите действащи нормативни актове, свързани с предмета на обществената поръчка. 2.При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност: Обявление за обществената поръчка; Техническата спецификация и приложенията към нея; Указания за подготовка на офертата; Проект на договор. Към момента на обявяване на настоящата обществена поръчка не е осигурено финансиране и същата се обявява под условие за отложено изпълнение на основание чл. 114 от ЗОП. Дата, място и час на отваряне на офертите - 07.12.2018 г. община Перник, Заседателна зала, 10.00 часа

Дата на изпращане на настоящата информация

04/12/2018  (дд/мм/гггг)