BG-с.Невестино

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

7

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000261541

BG415, Община Невестино, ул. Владимир Поптомов 17, За: Мая Арсова, България 2595, с.Невестино, Тел.: 00359 79152230, E-mail: obshtinanevestino@abv.bg, Факс: 00359 79152230

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtinanevestino.kncity.info/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtinanevestino.kncity.info/index.php/proceduri-zop.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

49832 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Изготвяне на инвестиционен проект за рекултивацията на нерегламентирано сметище за битови отпадъци на Община Невестино, включително ПУП – ПРЗ“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


Срок за получаване на офертите

11/12/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

04/12/2018  (дд/мм/гггг)