Версия за печат

BG-Козлодуй

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ЗОП-О-638

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 106513772

BG313, АЕЦ Козлодуй ЕАД, Площадка АЕЦ Козлодуй, За: Петър Хайдутов, България 3321, Козлодуй, Тел.: 0973 73335, E-mail: PAHaidutov@npp.bg, Факс: 0973 76007

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.kznpp.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=4091.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

56500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Ремонтни дейности в общежития 1, 2, 4 и Спортно-оздравителен комплекс, гр. Козлодуй.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233161, 45232460, 45443000

Описание:

Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на санитарни инсталации
Работи по фасади


Срок за получаване на офертите

07/12/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Възложителят удължава срока за получаване на оферти на основание чл.188, ал.2 от ЗОП с мотив - в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. Отварянето на офертите ще се извърши на 10.12.2018г. в 13:30 часа в Управление "Търговско", "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/12/2018  (дд/мм/гггг)