Версия за печат

BG-Червен бряг

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-24-65

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000406467

BG314, Професионална гимназия по механоелектротехника Девети май, ул.Християнска №31, За: Наталия Веселинова Нанкова, България 5980, Червен бряг, Тел.: 0659 93277, E-mail: pgmet@mail.bg, Факс: 0659 93277

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://pgmet-9mai.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pgmet-9mai.eu.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

158912.5 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на ремонтни дейности - за подмяна на хидроизолация на покрив на учебен корпус, разширение на учебен корпус, физкултурен салон, общежитие, козирка на централен вход и учебна работилница на ПГМЕТ "Девети май", гр. Червен бряг".

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

19/12/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цялата документация, обявата, техническата спецификация и други документи свързани с обществената поръчка са достъпни на профила на купувача на Професионална гимназия по механоелектротехника "Девети май" гр. Червен бряг. Офертите ще бъдат отворени на 20.12.2018 г., от 10:00 часа, в стая 201, в сградата на ПГМЕТ "Девети май" гр. Червен бряг, ул. „Християнска“ №31.Отварянето на офертите е публично и на него могат да присътват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/12/2018  (дд/мм/гггг)