BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

9083397

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий №3, За: Цветанка Димитрова, Виетнам 1092, София, Тел.: 02 9220678, E-mail: m.dimitrova@mod.bg, Факс: 02 9515169

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://pp.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.mod.bg/MO-DOA-2018-063.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

64526.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Консумативи и резервни части за хардуер“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30200000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности


Срок за получаване на офертите

06/12/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

03/12/2018  (дд/мм/гггг)