Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ФУМИ-1014

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831601932

BG, Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет, бул. Княгиня Мария Луиза № 114 Б, За: Катя Ядкова - главен експерт, отдел УСМТО, България 1233, София, Тел.: 02 8080973, E-mail: sar@saref.government.bg, Факс: 02 9559476

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.aref.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.profilnakupuvacha.com/, 12665.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

115824 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката е определяне на изпълнител за изпълнение на парк и зона за отдих на територията на Регистрационно – приемателен център, гр.Харманли /РПЦ/ в поземлен имот с идентификатор 77181.6.495 по Кадастралната карта на гр.Харманли.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


Срок за получаване на офертите

07/12/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Безвъзмездна финансова помощ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, Договор BG/AMIF/-SO1-NO1-A1 /ИГРП 2015/

Друга информация

Място и дата на отваряне на офертите: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет, гр. София 1233, бул. Княгиня Мария Луиза № 114 Б, етаж 6 - заседателна зала, 10.12.2018г. от 11.00 часа. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени лица, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/12/2018  (дд/мм/гггг)