Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

07-00-61

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175092070

BG411, Български интитут по метрология, бул. Д-р Г. М. Димитров 52 Б, За: инж. Петя Банева, България 1040, София, Тел.: 02 9702707, E-mail: p.baneva@bim.government.bg, Факс: 02 9702777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bim.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2018.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

196000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на текущ ремонт на лабораторни помещения в сградата на БИМ, находяща се в град София, ул. „Проф. П. Мутафчиев“ № 2

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45300000

Описание:

Строителни и монтажни работи на инсталации


Срок за получаване на офертите

18/12/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Договор за поръчка ще бъде сключен при условията на чл. 114 ЗОП!

Дата на изпращане на настоящата информация

03/12/2018  (дд/мм/гггг)