Версия за печат

BG-Димитровград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

145

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 176735651

BG422, Директор на Професионална гимназия Проф. д-р Асен Златаров, бул. Димитър Благоев № 84, За: Румяна Монева, България 6400, Димитровград, Тел.: 00359 883565050, E-mail: tihdg@abv.bg, Факс: 0391 68235

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://pgaz.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pgaz.eu/mod/folder/view.php?id=98.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

266000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Основно обновяване на Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Димитровград.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

18/12/2018 , 13:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

03/12/2018  (дд/мм/гггг)