Версия за печат

BG-гр. Шумен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД18-452

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000922836

BG333, Професионална гимназия по механотехника, електротехника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“ гр. Шумен“, гр. Шумен, бул. „Велики Преслав” № 51, За: инж. Галина Владимирова Младенова - директор, България 9700, гр. Шумен, Тел.: 054 869995, E-mail: pgmet@icon.bg, Факс: 054 869995

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://pgmett.shumen.icon.bg/..

Адрес на профила на купувача (URL): http://pgmett.shumen.icon.bg/index.php?p=navigation&view=buyer.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

103833.92 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на настоящата обществената поръчка е ремонт на фасади и изпълнение на мерки по енергийна ефективност на сградата, на учебен корпус, на Професионалната гимназия по механотехника, електротехника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“ гр. Шумен в т.ч.: PVC фолио под топлоизолация; Топлоизолация с минерална вата 100мм. в подпокривно простронство; PVC фолио над топлоизолация; Монтаж и демонтаж на фасадно скеле с височина до 30м; Очукване на вароциментова мазилка по стени; Кърпежи на външна галдка вароциментова мазилка; Шплаковка с гранитокол и мрежа по стреха; Полагане на грунд по шпакловани стени на стреха; Боядисване стреха с акрилатна боя двукратно; Грундиране с готов грунд в/у мазилка по фасади преди полагане на (EPS); Доставка и монтаж на топлоизолация по фасади EPS 80 мм; Полагане на полимерен грунд по шпакловани стени; Полагане на силикатна мазилка по фасадна топлоизолация; Обръщане на страници около прозорец с (XPS) 20 мм. средна широчина 25 см; Доставка и монтаж на PVC ъгъл с мрежа около прозорци; Полагане на полимерен грунд по шпакловани стени; Полагане на силикатна мазилка около прозорци; Доставка и монтаж на вертикална фасадна дилатационна фуга; Доставка и монтаж на водосточна тръба от поцинкована ламарина ф 120; Доставка и монтаж на есове и ботуши; Доставка и монтаж на топлоизолация XPS 5 см по цокли; Полагане на полимерен грунд по шпакловани стени; Полагане на силикатна мазилка по цокли в/у топлоизолация; Събиране и изнасяне на строителни отпадаци на разтояние до 100м; Натоварване и транспорт на отпадаци до депо в това число: изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с Техническите спецификации и количествените сметки; гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително - монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, във връзка с чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация и одобрените Количествени сметки, приложени към документацията за участие – Приложение № 3.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45214220

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на средни училища


Срок за получаване на офертите

18/12/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник:1.1. за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 7 от ЗОП; 1.2. уч-ци, които са свързани лица; 1.3. за когото е установено наличие на основание по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон; 1.4. не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в документацията за обществената поръчка; 1.5. е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката; 1.6. който е предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от финансовия ресурс, посочен от Възложителя в прогнозната стойност на настоящата поръчка. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. 2. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно ЮЛ, тогава към офертата се представя копие от документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; уговаряне на солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. Не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за подаване на офертата. Когато в договора за създаването на обединение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 3. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица (ТЛ), по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. Когато участникът се позовава на капацитета на ТЛ, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от ТЛ задължения. ТЛ трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. 4. При участие на обединения, които не са ЮЛ, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението – участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 5. При подписване на договора Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора без вкл. ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на: Банкова гаранция; Парична сума, преведена по сметка на МОН: БАНКА: Българска народна банка; IBAN: BG85 BNBG 9661 3300 1491 01; BIG: BNBGBGSF или Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълн.. 6. При подписването на Договора, изпълнителят представя на възложителя и гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства. Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на изпълнителя в една от формите, посочени в ЗОП. Условията за задържане и освобождаване на гаранциите са посочени в проекта на дог. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват уч-те в поръчката или техни упълномощени представители. Уч-те в процедурата могат да присъстват лично (в този случай представят лична карта и документ, удостоверяващ, че са законни представители на съответния участник) или чрез упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/12/2018  (дд/мм/гггг)