Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ФУМИ-1067

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831601932

BG411, Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет, бул. Княгиня Мария Луиза № 114 Б, За: Цецка Адиркова - главен експерт в дирекция УСОП, България 1233, София, Тел.: 02 8080946, E-mail: sar@saref.government.bg, Факс: 02 9559476

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.aref.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.profilnakupuvacha.com/Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет,12650.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

40745 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изграждане на една детска площадка в РПЦ – гр. Харманли“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

02/01/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
BG/AMIF-SO1-NO1-A1 по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“.

Друга информация

Място на отваряне на офертите: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет, гр. София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“, № 114Б, етаж 6 – заседателна зала, 03.01.2019 г. 10:00 часа

Дата на изпращане на настоящата информация

03/12/2018  (дд/мм/гггг)