Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

16653

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129008829

BG411, Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело, бул. Цар Освободител № 7, За: Надя Петрова, България 1000, София, Тел.: 02 9221767, E-mail: n_petrova@militaryclubs.bg, Факс: 02 9810731

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.militaryclubs.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://militaryclubs.bg/node/720.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

174000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Проектиране, основен ремонт и реконструкция на летния театър на Военен клуб - гр.Русе.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 71320000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Инженерни услуги по проектиране и конструиране


Срок за получаване на офертите

07/12/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците следва да представят оферта, изготвена при условията на Закона за обществените поръчки, Правилника за неговото прилагане и изискванията на Възложителя. Обявата, техническата спецификация и всички документи свързани с обществената поръчка са публикувани в профила на купувача на Възложителя на интернет адрес: http://militaryclubs.bg/node/720

Дата на изпращане на настоящата информация

03/12/2018  (дд/мм/гггг)