Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

17278

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129008829

BG411, Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”, бул. Цар Освободител №7, За: Ива Захариева, България 1000, София, Тел.: 02 9221704, E-mail: I_zaharieva@militaryclubs.bg, Факс: 02 9810731

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.militaryclubs.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://militaryclubs.bg/node/720.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Ремонт и реконструкция на съществуваща ОВК инсталация на Централен военен клуб – гр. София“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

06/12/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 07.12.2018г. от 14:00 часа в сградата на Цевнрален военен клуб - гр. София, бул. "Цар Освободител" №7.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/12/2018  (дд/мм/гггг)