BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

21-39-280

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: Виолета Мирчева, България 1092, София, Тел.: 02 9220677, E-mail: v.mircheva@mod.bg, Факс: 02 9515169

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://pp.mod.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.mod.bg/MO-DOA-2018-079.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

18617.73 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Абонамент и доставка на преса за 2019 г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79980000

Описание:

Услуги по абонамент за вестници и периодични издания


Срок за получаване на офертите

10/12/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срокът за подаване на оферти се удължава с три дни на основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/11/2018  (дд/мм/гггг)