Версия за печат

BG-гр. София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

БНБ-125051

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000964037

BG411, Българска народна банка, пл. Княз Александър I № 1, За: по предмета - Светла Владимирова 02 91451526, по поръчката - Димитър Павлов, България 1000, гр. София, Тел.: 02 91451526; 02 91451517, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 02 9802425

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2018-INV_11_BG.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

36873.26 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Подновяване на абонамент за достъп до електронно съдържание на онлайн база данни за финансова информация за публични и частни компании в Централна и Източна Европа AMADEUS ( или еквивалент) за 2019 г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

48610000

Описание:

Системи от бази данни


Срок за получаване на офертите

06/12/2018 , 15:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на БНБ, гр. София, пл.“Княз Александър I“ № 1 на дата 07.12.2018 г от 10:00 часа. При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/11/2018  (дд/мм/гггг)