Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3035

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG, ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА, гр. София бул. Цар Борис III №136, За: Радослава Боянова, България 1000, София, Тел.: 00359 29406432, E-mail: r.boianova@eea.government.bg, Факс: 00359 29559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-18/porachki-18.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

38180 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Сервизно обслужване на локална автоматизирана система за радиационен мониторинг в района на гр. Бухово - с. Яна, доставка на консумативи

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50410000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка и изпитване


Срок за получаване на офертите

05/12/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

28/11/2018  (дд/мм/гггг)