Версия за печат

BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-190

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000056757

BG341, Областна администрация Бургас, Цар Петър 1, За: Мария Динева, България 8000, Бургас, Тел.: 0359 56894124, E-mail: maria.dineva@bsregion.org, Факс: 0359 56894124

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bsregion.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www/bsregion.org/bg/news/index/5/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

44839.99 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката: Изпълнение на дейности по осигуряване проводимостта на речното легло на река Русокастренска, с. Русокастро, община Камено, по обособени позиции: Обособена позиция 1: Участък от река Русокастренска (некоригиран) в южния край на с. Русокастро, по 200 м. от двете страни на точка с географски координати N 42°27'50.4" E 27°10'56.0", обща дължина на участъка 400 м, община Камено; Обособена позиция 2: Участък от река Русокастренска (некоригиран) в северозападния край на с. Русокастро, по 250 м. от двете страни на точка с географски координати N 42°29'36.2" E 27°09'48.9", обща дължина на участъка 500 м., община Камено.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90600000

Описание:

Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги


Срок за получаване на офертите

04/12/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документация за участие: Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие на адреса на профила на купувача. Разяснения: Всяко лице може да поиска писмено от възложителя разяснение по условията на процедурата в срок до три дни преди изтичане срока за получаване на оферти. Възложителят е длъжен най – късно на следващия ден да публикува в профила на купувача (адреса на профила на купувача е посочен в настоящата обява) писмени разяснения по условията на процедурата. Офертата се представя от участника, или упълномощен от него представител – лично, или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса на възложителя – гр. Бургас, ул. „Цар Петър” № 1, всеки работен ден от 9:00 до 17: 30 часа, до изтичане на посочения в обявата срок – 04.12.2018 г. ВАЖНО: Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, за всяка обособена позиция в опаковката се представя отделен запечатан плик с посочване на обособената позиция. Пликът за съответната позиция трябва да съдържат – 1. Оферта за съответната позиция; 2. Техническо предложение, с посочване на позицията, за която се отнася; 3. Ценово предложение, с посочване на позицията, за която се отнася; 4. Декларация от подизпълнител(ако е приложимо); 5. Декларация за приемане клаузите на проекта на договор по чл. 39, ал.3, б. „в“от ППЗОП; 6. Декларация на участника за срок на валидност на офертата по чл. 39, ал.3, б. „г“от ППЗОП.Останалите документи се слагат в опаковката на офертата. Гаранция за изпълнение: Определеният за изпълнител участник представя гаранция за изпълнение във вид на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя в размер на 5 % от стойността на поръчката без ДДС. След сключване на договора изпълнителят предоставя под формата на парична сума по сметка на Възложителя допълнително обезпечение в размер на 70% от стойността на поръчката с ДДС.

Дата на изпращане на настоящата информация

27/11/2018  (дд/мм/гггг)