Версия за печат

BG-Камено

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-226

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000057001

BG341, Община Камено, ул.Освобождение 101, За: инж.Радостина Кирязова – Вр.И.Д. Зам.кмет, България 8120, Камено, Тел.: 05515 3008, E-mail: obshtina@kameno.bg, Факс: 05515 2480

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.kameno.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.kameno.bg/bg/public-orders..


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Осъществяване на строително-монтажни работи по демонтаж на същестуваща дограма и доставка и монтаж на нова дограма на сгради на Община Камено”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45420000

Описание:

Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи


Срок за получаване на офертите

04/12/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Критерият за оценяване на офертите е „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА“ – „ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА”: 1. Показател 1 – “Предлагана цена” /Ц/ - с максимален брой точки – 50 и тежест на критерия – 50 %.; 2. Показател 2 – “Срок за изпълнение, считано от датата на заявката” /С/ - с максимален брой точки –40 и тежест на критерия – 40 %. 3. Показател 3 – “Гаранционен срок, но не повече от 5 (пет) години” /Г/ - с максимален брой точки – 10 и тежест на критерия – 10 %. Офертите ще бъдат разгледани на 05.12.2018 год. от 10:00 часа в сградата на Община Камено.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/11/2018  (дд/мм/гггг)