Версия за печат

BG-Русе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000513106

BG323, Изпълнителна агенция Проучване и поддържане на река Дунав, ул. Славянска № 6, За: Ирена Симеонова Минева – старши юрисконсулт, България 7000, Русе, Тел.: 082 823130, E-mail: director@appd-bg.org, Факс: 082 823131

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.appd-bg.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://appd-bg.org/profile?op_26112018#tab-3.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

63000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“(ИАППД) на недвижимо и движимо имущество, предоставено за управление на ИАППД, на плавателните съдове на ИАППД със застраховка „Каско на плавателните съдове – пълна и частична загуба“, „Отговорност при сблъскване“ и „Обща авария и спасяване“, плаващи навигационни знаци – комплект светещи буйове със застраховка „Каско – пълна и частична загуба“, моторни превозни средства, собственост на ИАППД със застраховка „Автокаско“, „Гражданска отговорност“ и „Злополука на местата в МПС“ и групова застраховка „Злополука на служителите в ИАППД“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66510000 (SB01)

Описание:

Застрахователни услуги (За застраховане )


Срок за получаване на офертите

05/12/2018 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Когато в първоначално определения срок за получаване на оферти са получени по-малко от три оферти, Възложителят ще удължи първоначалния срок, като информация за удължаване на срока ще бъде публикувана на портала на АОП и на сайта на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“, раздел „Профил на купувача“, в електронното досие на поръчката.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/11/2018  (дд/мм/гггг)