BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

22-26-96

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий №3, За: Цветанка Димитрова, България 1092, София, Тел.: 02 9220678, E-mail: ts.dimitrova@mod.bg, Факс: 02 9515169

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.mod.bg/MO-DOA-2018-069.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

34167 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Поддръжка и ремонт на климатизатори, вентилация и аспирация в сгради на министерство на отбраната, разположени в София“ в съответствие с технически спецификации ТС Ж 87.2922.18 и ТС Г 73.2655.17.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка


Срок за получаване на офертите

06/12/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

26/11/2018  (дд/мм/гггг)