Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3РД - 1265

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010171

BG411, Сухопътни войски - военно формирование 22450, район Красно село, бул. Генерал Тотлебен №34, За: Васил Тодоров, България 1606, София, Тел.: 02 9223409, E-mail: dop_sv@abv.bg, Факс: 02 9223413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://landforce.armf.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://landforce.armf.bg/Profil_na_kupuvacha/117.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

30412.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Строителни материали

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44000000, 44111000, 44111200, 44111900, 44112240, 44112500, 44192200, 44921200

Описание:

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)
Материали за строеж на сгради
Цимент
Керамични плочи
Паркет
Материали за покриви
Гвоздеи
Вар


Срок за получаване на офертите

03/12/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

23/11/2018  (дд/мм/гггг)