Версия за печат

BG-Смядово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000931657

BG333, Община Смядово, пл. Княз Борис I № 2, За: Иван Кюркчиев, България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2130, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.smyadovo.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.smyadovo.bg/procedure/1294.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

21000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет за възлагане на настоящата обществена поръчка е „Обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдени маршрутни разписания от транспортната схема на Община Смядово” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 “ВЪТРЕШНОГРАДСКИ ПРЕВОЗИ” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 “МЕЖДУСЕЛИЩНИ ПРЕВОЗИ” Максималната допустима стойност за изпълнение на поръчката - 21000 лв. (двадесет и една хиляди лева) без ДДС образувана по следния начин: Обособена позиция 1: Максимално допустима стойност до 1000 лв.( хиляда лева) без ДДС. Обособена позиция 2: Максимално допустима стойност до 20 000 лв.(двадесет хиляди лева) без ДДС. Срокът за изпълнение на дейностите предмет на настоящата поръчка е от датата на сключване на договора до 31.12.2019г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници


Срок за получаване на офертите

27/11/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 28.11.2018 г. в 11:00 ч. в заседателната зала на административната сграда на Община Смядово, находяща се в гр. Смядово, Ул.Княз Борис I № 2. Документацията и образците в настоящата процедура са налични в интернет страницата на Община Смядово, раздел профил на купувача.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/11/2018  (дд/мм/гггг)