Версия за печат

BG-Крумовград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

04-00-237

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000235913

BG425, Община Крумовград, пл. България № 5, За: инж. Асен Хаджиев, България 6900, Крумовград, Тел.: 03641 2004, E-mail: minkrum@abv.bg, Факс: 03641 7024

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://krumovgrad.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.krumovgrad.bg/profil-na-kupuvacha/46-sabirane-na-oferti-sas-obyavi/948-20-11-2018.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

206478.35 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„СМР на обект: „Водоснабдяване с. Ковил - Бараци, община Крумовград – II етап“ подобект 1: Етап 2А – клон 1 – от РН 2 до с. Ковил – т. 56““.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45231300, 45332000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации


Срок за получаване на офертите

06/12/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Проектната разработката е разделена на три етапа за изпълнение на строително – монтажните работи. Настоящата обществена поръчка е за изпълнението на подобект 1: етап 2А от етап II, включващо дейностите по трасето по клон 1 от РН 2 до т. 56 в с. Ковил. В проектното решение за обекта като цяло в изчисленията и оразмеряването за обекта е взето под внимание дейности като: - Необходимото водопотребление; - Технологична схема на водоснабдяване; - Хидравлично оразмеряване. Основните видове дейности, които са предвидени за изпълнение са както следва: - изкопи в земни и скални почви, подложки, обсипване и уплътняване с пясък, засипване и уплътняване на пластове от баластра, неплътно укрепване и разкрепване на изкопи, направа на опорни блокове на тръби, доставка и монтаж на различни по размери тръби ПЕВП и части към тях, направа на заварки на тръби ПЕВП, изпробване плътността и дезинфекция на водопровода, изграждане на ревизионни шахти, изграждане на шахти отток и шахти въздушник, направа на бетонови прагове и сградни отклонения и др. Подробно всички дейности са описани в текстовата и графична част на изработения и одобрен инвестиционен проект. Вида и обема на необходимите дейности за посочени конкретно и ясно в КС към инвестиционния проект, който е неразделна част от документацията за настоящата обществена поръчка. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НA ПОРЪЧКАТА Икономически най-изгодната оферта в настоящата процедура се определя въз основа на критерия, посочен в чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП - „НАЙ-НИСКА ЦЕНА“ Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание на комисията, което ще се състои на 07.12.2018 г. от 09:00 часа в залата на община Крумовград находяща се на адрес: гр. Крумовград, пл. „България“ № 5, ет. 1. Съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП при отварянето на офертите имат право да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/11/2018  (дд/мм/гггг)