Версия за печат

BG-Нови Искър

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

549

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000689232

BG411, ДПБ Св.Иван Рилски _Нови Искър, гр.Нови Искър, За: инж.Станой Дончевски 0885610823; Росица Байчинска 0898998490; Людмила Митова юрист 0885890558, България 1282, Нови Искър, Тел.: 02 9917267, E-mail: account_kurilo@abv.bg, Факс: 02 4185638

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dpbivanrilski.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.dpbivanrilski.com/?q=user.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

27000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изготвяне на архитектурно заснемане, технически паспорти и обследване за енергийна ефективност на болнични, административна и обслужващи сгради на ДПБ ”Св. Иван Рилски” , находяща се на адрес: гр. Нови Искър, ул.”Христо Ботев” №140.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71250000

Описание:

Архитектурни и инженерни услуги по измервания и заснемания


Срок за получаване на офертите

29/11/2018 , 14:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите да се извърши съгласно условията на чл.97, ал.3 от ППЗОП на 30.11.2018 г. от 14.00 часа в административната сграда на ДПБ Св.Иван Рилски" - Нови Искър .

Дата на изпращане на настоящата информация

19/11/2018  (дд/мм/гггг)