Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

16-00-9

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695388

BG411, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. Дякон Игнатий № 9, За: Венцислав Георгиев, Надя Захариева, България 1000, София, Тел.: 088 7662722; 02 9409578, E-mail: mail@mtitc.government.bg, Факс: 02 9885094

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.mtitc.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mtitc.government.bg/pk/procedure/1495.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Застраховане на автомобилите, ползвани от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията със застраховки „Автокаско”, „Злополука на лицата в МПС” и задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66510000, 66516000, 66512100, 66514110

Описание:

Застрахователни услуги
Застраховка "Гражданска отговорност" на превозни средства
Застраховка "Злополука"
Услуги по застраховане на сухопътни превозни средства


Срок за получаване на офертите

23/11/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

В случай, че са подадени по-малко от три оферти, срокът за подаване на оферти ще бъде удължен с 3 дни, съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП. Датата за отваряне на офертите също се променя.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/11/2018  (дд/мм/гггг)