BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД08-5071

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 817040128

BG322, В и К ООД, бул.Трети март № 6, За: Димитър Ливоров - Икономист Обществени поръчки, България 5300, Габрово, Тел.: 066 800500, E-mail: office@vik-gabrovo.com, Факс: 066 801178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik-gabrovo.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.vik-gabrovo.com/vsichki-obshtestveni-porachki/138-.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Инкасиране на суми за В и К услуги по 18 обособени позиции

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79941000

Описание:

Услуги на агенти по събиране на дължими суми


Срок за получаване на офертите

26/11/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 27.11.2018 г. от 11:30 часа в седалището на дружеството в град Габрово, бул.„Трети март“ № 6, в случай, че не се налага продължаване на срока.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/11/2018  (дд/мм/гггг)