Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

OБ-23

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, юрк Катерина Дончева, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.vik.bg/public-procurement/view/OB-23-s-predmet-quotPredostavyane-na-uslugi-po-zastrahovane-za-nuzhdite-na-bdquoViKrdquo-EOOD-ndash-Plovdiv-po-pozitziiquot.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

36500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предоставяне на застрахователни услуги по посочените рискове за срок от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. Застраховане на МПС със задължителна застраховка „Гражданска отговорност” и „Обща гражданска отговорност на ЛИК” за период от 00,00 часа на 01.01.2019 г. до 24,00 часа на 31.12.2019 г. В Приложение по позиция А към Техническата спецификация са обозначени МПС-та, които имат различна начална дата на застраховане по риск „Гражданска отговорност”. Застрахователната полица по риска „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” е за период от 00,00 часа на 25.02.2019 г. и до 24.00 часа на 24.02.2020 г. Участниците могат да представят оферта за която и да е от позициите или за целия обем на поръчката. Възложителят ще заплати дължимото по застрахователните полици еднократно, в левове, по банков път, в срок до 3 (три) дни след датата посочена за падеж, като се възползва от предложения бонус от определения/те за Изпълнител/и участник/ци. Изискванията за изпълнение предмета на поръчката са описани в приложената към обявата Техническа спецификация.Посочените прогнозни стойности по отделните позиции не са ограничителни за Възложителя.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66516000 (MA04) , 66516400, 66516500 (JA04)

Описание:

Застраховка "Гражданска отговорност" на превозни средства (За автомобили )
Застраховка "Обща гражданска отговорност"
Застраховка "Професионална отговорност" (За проектиране )


Срок за получаване на офертите

22/11/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи на горепосочените телефони. Пълната документация за поръчката е публикувана в електронната страница на Възложителя, раздел Профил на купувача,категория Обяви, в досието на самата поръчка. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на посочената в обявата дата и час. В случай на промяна на посочената дата и час, съобщение ще бъде публикувано в електронната страница на Възложителя, в досието на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/11/2018  (дд/мм/гггг)