Версия за печат

BG-Сливен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2018-13

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 119502733

BG342, МБАЛ Д-р Иван Селимински АД - Сливен, гр.Сливен, бул. Христо Ботев №1, За: Радост Симеонова -Организатор -Маркетинг ОПД, България 8800, Сливен, Тел.: 044 711778, E-mail: mbal.sl@iradeum.com, Факс: 044 624326

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mbal.sliven.net.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.mbal.sliven.net/admin/auctions/auction/74/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69999 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ–СЛИВЕН АД”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


Срок за получаване на офертите

22/11/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва, съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП от комисия, определена със Заповед на Възложителя в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен, 8800, б,л. "Христо Ботев" № 1 на 23.11.2018 г. от 10:00 часа. Отварянето на офертите ще се извърши съгласно правилата на Глава девета от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в поръчката или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/11/2018  (дд/мм/гггг)