Версия за печат

BG-Велико Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

5671

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129009094

BG321, Национален военен университет Васил Левски, бул. България № 76, За: майор Костадин Янков Янков, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 618850, E-mail: pur@nvu.bg, Факс: 062 618899

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nvu.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nvu.bg/node/2153.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на компютърна техника и периферни устройства за нуждите на НВУ "Васил Левски" гр. Велико Търново

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30230000

Описание:

Компютърно оборудване


Срок за получаване на офертите

20/11/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

12/11/2018  (дд/мм/гггг)