Версия за печат

BG-ПЛОВДИВ

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

6-2018

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000455440

BG421, УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, БУЛ. МАРИЦА № 26, За: ИНЖ. ВОЛОДЯ НИКОЛОВ КАМЕНОВ, България 4000, ПЛОВДИВ, Тел.: 00359 894337987, E-mail: pom_rektor_uht@abv.bg, Факс: 032 644102

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uft-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://uft-plovdiv.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0?view=article&id=288.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Периодична доставка на химикали, реактиви, препарати / тестове за лабораторни цели

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

24300000

Описание:

Неорганични и органични химични продукти с основен характер


Срок за получаване на офертите

20/11/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Всички условия и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възлагането и изпълнението на поръчката, включително предвидените обции на поръчката и условията, при които те могат да се използват , са разписани в Документацията за участие /Приложение към обявата / , до която на заинтересованите лица е осигурен пълен, безплатен и неограничен достъп на интернет страницата на профила на купувача до определения краен срок за подаване на оферти.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/11/2018  (дд/мм/гггг)