Версия за печат

BG-Ямбол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

26-02-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 128019541

BG343, Център за спешна медицинска помощ, Ул.Панайот Хитов № 30, За: Ирина Гинева, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 661806, E-mail: csmp@infotel.bg, Факс: 046 661805

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://csmp-yambol.com/index.php/profil/profil.

Адрес на профила на купувача (URL): http://csmp-yambol.com/index.php/profil/profil.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Текущ и основен ремонт на санитарните автомобили-собственост на ЦСМП Ямбол по опис , включително доставката на необходимите резервни части и извършване на ремонтни услуги по спецификации за 2018-2019 година.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50100000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване


Срок за получаване на офертите

22/11/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Указания към участниците , относно условията и документацията за участие в обществената поръчка са публикувани на посоченият адрес на профила на купувача:http://csmp-yambol.com/index.php/profil/profil.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/11/2018  (дд/мм/гггг)