Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

24-09

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010214

BG411, Военно-географска служба, бул. Тотлебен N 34, За: Кирил Костадинов; Мариян Марков, България 1606, София, Тел.: 02 0888297809; 02 0885911501, E-mail: mgs@armf.bg, Факс: 02 9224181

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mgs.armf.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

13987 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на копирна и офис техника“ с обособени позиции, както следва: - обособена позиция 1 - Доставка на лазерно мултифункционално устройство - А4 формат, 6 броя с прогнозна стойност до 2 071 лева без ДДС. Условията и изискванията на доставката да съответстват на Техническата спецификация с № ДОП-24/2018г., публикувана в профила на купувача на страницата на Военно-географската служба - http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html - обособена позиция № 2 – Доставка на копирна дигитална машина - А3 формат, 1 брой с прогнозна стойност до 11 916 лева без ДДС. Условията и изискванията на доставката да съответстват на Техническата спецификация с № ДОП-23/2018г., публикувана в профила на купувача на страницата на Военно-географската служба - http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30232000

Описание:

Периферни устройства


Срок за получаване на офертите

16/11/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Място за получаване на офертите: Военно-географска служба, бул. "Тотлебен" 34, гр. София, приемна или по пощата. 2. Участниците могат да подават само една оферта. 3. Място за изпълнение на доставката: - Военен географски център, гр. Троян, ул. "Христо Цонковски" 1 4. Участниците представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на Възложителя, съгласно Техническите спецификации, публикувани в профила на купувача на адрес : http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html 5. Срок на валидност на офертата - не по-малък от 2 месеца , от деня следващ датата определена за краен срок за получаване на оферти. 6. Участникът, определен за изпълнител, при подписване на договора следва да представи документи по чл.58, ал.1, т.2 от ЗОП, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП 7. Плащането се извършва до 20 дни след изготвяне на приемо-предавателен протокол и издадена фактура. 8. Отваряне на офертите - на 19.11.2018г., 11.00 ч. в гр.София бул. "Тотлебен" 34, приемна.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/11/2018  (дд/мм/гггг)