Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2018-859-D3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670616

BG411, Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, бул. Христо Смирненски 1, За: Стефан Кръстанов, България 1046, София, Тел.: 02 9635245/543/, E-mail: krstanov_zop@uacg.bg, Факс: 02 9631796

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.uacg.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://uacg.nit.bg.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

51170 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на гориво за отопление за нуждите на УСБ Семково (УАСГ) по прогнозно количество 35 000 (тридесет и пет хиляди) литра газьол с тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 0.001% с КН 2710 19 43.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09135100, 09134000

Описание:

Гориво за отопление
Газьол


Срок за получаване на офертите

15/11/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обект на възлагането е избирането на изпълнител и сключването на договор за доставка с предмет: „Доставка на прогнозно количество от 35 000 (тридесет и пет хиляди) литра гориво - газьол с тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 0.001% с КН 2710 19 43. С обявата, предмет на която е настоящата информация, се утвърждават указания, документация и приложения за участие в обществената поръчка, съдържими във файлов архив Gorivio-Semkovo-2018-v1.08.zip, общодостъпен в Профила на Купувача на адрес https://uacg.nit.bg

Дата на изпращане на настоящата информация

07/11/2018  (дд/мм/гггг)