Версия за печат

BG-Търговище

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-00-41

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201637

BG334, Районна здравноосигурителна каса-Търговище, ул.Трайко Китанчев №37, За: Димитринка Ботева, България 7700, Търговище, Тел.: 0601 61111, E-mail: targovishte@nhif.bg, Факс: 0601 61138

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1692.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

10000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на строително-монтажни работи по подмяна на ламинат в работните помещения на сградата на РЗОК-Търговище

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45430000

Описание:

Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки


Срок за получаване на офертите

09/11/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на датата, часът и мястото, посочени в Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП №12-00-41/ 22.10.2018г.

Дата на изпращане на настоящата информация

06/11/2018  (дд/мм/гггг)