Версия за печат

BG-Средец

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2515

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540306

BG341, Териториално поделение Държавно горско стопанство Средец гр. Средец към Югоизточно държавно предприятие ДП Сливен, ул. Васил Коларов 92, За: Тодор Чакъров, България 8300, Средец, Тел.: 05553 3393, E-mail: dgssredets@uidp-sliven.com, Факс: 0553 3412

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgssredets.uidp-sliven.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures?cid=profile.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1800 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

В предметът на поръчката се включва предоставяне на услуга израязяваще се в извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85000000

Описание:

Услуги на здравеопазването и социалните дейности


Срок за получаване на офертите

13/11/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

06/11/2018  (дд/мм/гггг)