Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ПВО-03-13

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: Йоанна Иванова; Галина Витанова, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382; 066 818305, E-mail: y.ivanova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/513-.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

30000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е предоставяне след предварителна заявка от Възложителя, на самолетни билети за служебни командировки в чужбина за нуждите на Община Габрово, вкл. и на експерти по проекти, за които в съответния проект са предвидени средства за командироването им. Начин на изпълнение: след предварителни заявки от Възложителя, направени писмено – по електронна поща; Срок на изпълнение на услугата по договора: до 3 (три) часа/ 180 минути след получаване на заявка; Срок на договора за обществена поръчка: Договорът влиза в сила от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. или до изчерпване на посочения като цена финансов ресурс по-долу. Място на доставка: Поръчаните от Възложителя самолетни билети, оригинални протоколи или фактури се изпращат по електронна поща до съответния отдел/ дирекция, от които е направена заявката.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34980000

Описание:

Билети за превоз


Срок за получаване на офертите

13/11/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект – BG16RFOP001-8.001-0018 „Бюджетна линия на Община Габрово за изпълнение на мерките за устойчиво и интегрирано градско развитие“; Проект – PGI00087 „Портфолио на услуги за ефективна подкрепа на малки и средни предприятия“ с акроним ESSPO; Проект – PGI05251 „Зелени обществени поръчки и устойчиви инструменти за интегриране на ресурсната ефективност“ с акроним GPP-STREAM и др.

Друга информация

Публично отваряне на офертите - в сградата на Община Габрово, пл. Възраждане №3, заседателна зала ет.3, на 14.11.2018г. от 10:00 ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/11/2018  (дд/мм/гггг)