Версия за печат

BG-Перник

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 113513858

BG414, МБАЛ Рахила Ангелова АД, ул. Брезник № 2, За: Искрена Асенова, България 2300, Перник, Тел.: 00359 076688223, E-mail: mbalpk@abv.bg, Факс: 00359 076601360

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://bolnicapernik.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bolnicapernik.com/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

245000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Ремонт, обзавеждане и оборудване на Второ вътрешно отделение на МБАЛ Рахила Ангелова АД, гр. Перник. Поръчката е разделена на две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 Строително-ремонтни работи Обособена позиция № 2 Обзавеждане и оборудване

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000, 39200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Обзавеждане


Срок за получаване на офертите

22/11/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Поддробна информация и документация относно, условията за провеждане на процедурата е достъпна на профила на купувача на Възложителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/11/2018  (дд/мм/гггг)