Версия за печат

BG-Нова Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-00-31

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540218

BG342, ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВА ЗАГОРА, ул. Петко Енев 73, За: инж. Ганчо Иванов Петров, България 8900, Нова Загора, Тел.: 0887 320718, E-mail: dgsnovazagora@uidp-sliven.com, Факс: 0457 63631

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.uidp-sliven.com/procedures/2512.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

634 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Изработка и доставка на бланки и формуляри по Зокона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание за нуждите на ЮИДП ДП Териториално поделение "Държавно горско стопанство Нова Загора"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79822100

Описание:

Услуги по изработване на печатни форми


Срок за получаване на офертите

15/11/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

05/11/2018  (дд/мм/гггг)