Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-146

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.11.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201572

BG421, Районна Здравноосигурителна каса -Пловдив, ул. Христо Чернопеев 14, За: Илиана Радева Иванова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 603004, E-mail: plovdiv@nhif.bg, Факс: 032 603015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1687.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

5166.66 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обслужване на персонала на РЗОК - Пловдив от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Обслужване на работещите в РЗОК - Пловдив от служба по трудова медицина и извършване на измервания, съгласно нормативната уредба и Обособена позиция № 2 - Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в РЗОК - Пловдив

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


Срок за получаване на офертите

08/11/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

01/11/2018  (дд/мм/гггг)