Версия за печат

BG-софия

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000692381

BG411, Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация Панчарево ЕООД, кв. Панчарево, ул. Кокалянско ханче 1, За: Д-р Андрей Андреев, България 1191, софия, Тел.: 0888 0685493, E-mail: sbplr_pancharevo@abv.bg, Факс: 02 9923407

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://sbplr-pancharevo.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/sbplr-pancharevo-501/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

43139.92 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Кетеринг -приготвяне и ежедневна доставка на готова храна и хляб за пациенти и персонал по диети след направена заявка за нуждите на СБПЛР "Панчарево" ЕООД.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

55523000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции


Срок за получаване на офертите

01/11/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На заинтересованите лица СБПЛР "Панчарево" ЕООД предоставя достъп по електронен път до документацията и приложенията към нея, съдържащи пълното описание на предмета на поръчката, изискванията към участниците и изискванията към изпълнението, условията за подаване на оферта, оценяване на офертите, образци на документи, които могат да бъдат намерени на интернет адреса на възложител, раздел "профил на купувача" http://sop.bg/sbplr-pancharevo-501/. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от неговата стойност без ДДС.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/10/2018  (дд/мм/гггг)