Версия за печат

BG-Кърджали

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-32

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582200015

BG425, Районна здравноосигурителна каса - Кърджали, гр. Кърджали, бул. Тракия 19, ет.4, За: д-р Соня Бисерова Ангелова, България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 63514, E-mail: kardjali@nhif.bg, Факс: 0361 63516

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/1189.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1916.66 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Обслужване на персонала на РЗОК- Кърджали от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции“: №1.Обслужване персонала на РЗОК- Кърджали от Служба по трудова медицина и №2.Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на РЗОК- Кърджали

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


Срок за получаване на офертите

07/11/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Неразделна част към обявата саТехническите изисквания и указания за офериране, заедно с приложения. Техническите изисквания и указания за офериране могат да бъдат получени на адрес: http://www.nhif.bg/web/guest/1189. Идентификационният номер на поръчката: 1189

Дата на изпращане на настоящата информация

29/10/2018  (дд/мм/гггг)