Версия за печат

BG-Хасково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000900163

BG422, Център за психично здраве(ЦПЗ) - Хасково ЕООД, кв.Болярово, ул.Перущица №2, За: Живка Колева, България 6300, Хасково, Тел.: 038 668497, E-mail: odpzs-hs@breza.net, Факс: 038 668850

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www. cpz.pamicom.net..

Адрес на профила на купувача (URL): www. cpz.pamicom.net..


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

35000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на дизелово гориво за отопление по заявка за нуждите на „ ЦПЗ- Хасково” ЕООД за 2019г.“ Подлежащото на доставка дизелово гориво за отопление следва да бъде дизелово гориво за отопление и да отговоря на Приложение №2 към чл.6, т.2 от Наредбата за изискванията на качеството за течните горива, условията , реда и начина на техния контрол. При изпълнение на доставките следва да бъдат спазвани разпоредбите на Наредбата за изискванията на качеството за течните горива, условията , реда и начина на техния контрол и доставеното количество гориво за бъде придружено със съответните документи, съгласно действащото към датата на доставката законодателство. Възложителят не е длъжен да заяви за доставка цялото прогнозно количество дизелово гориво за отопление. Заявките се правят съобразно нуждите на възложителя за 2019г. Минимумът на една заявка е за доставка на 1000 литра. Общото прогнозно количество за доставка на дизелово гориво за отопление е 19 000 литра за 2019г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09135100

Описание:

Гориво за отопление


Срок за получаване на офертите

09/11/2018 , 14:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците трябва да представят оферта , която следва да отговаря на изискванията на ЗОП , ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани в профила на купувача. Офертата се подава на български език – на хартиен носител. Към офертата си участниците представят следните документи : 1. Списък на документите , съдържащи се в офертата (Образец 1); 2. Административни сведения (Образец 2), заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; заверено от участника копие на документа за самоличност, когато е физическо лице; при участници обединения- документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия и от който да е видно правното основание за създаването на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1.права и задължения на участниците в обединението; 2.разпределение на отговорността между членовете на обединението; 3.дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 3. Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП (Образец 3); 4. Декларация /и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1 , т.3-5 вкл. от ЗОП (Образец 4); 5. Списък за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на обществената поръчка, които отговарят на изискванията на автомобилен превоз на опасни товари (Образец 13), с посочване на : - държавен контролен номер на превозното средство, - вид на транспортното средство (съгласно „Свидетелство за регистрация”), - номер и дата на издаване на „Удостоверение за одобрение на пътни транспортни средства, превозващи определени опасни товари”, - номер и дата на „Заявление за последваща периодична проверка на средства за измерване”за измервателно /и средство/а в транспортното средство. 6. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от поръчката, които ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителя задължения (Образец 5); 7. Декларация по чл.66, ал.1, изр.второ от ЗОП от подизпълнителите, работите и дела от поръчката, които ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и за поетите от подизпълнителя задължения (Образец 6); 8. Декларация от членове на обединение (Образец 7); 9. Техническо предложение (Образец 8); 10. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора (Образец 9); 11. Ценово предложение (Образец 10); 12. Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (Образец 11); 13. Декларация по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (Образец 12). Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан плик с надпис „Ценово предложение”, който се поставя в общия плик с останалите документи.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/10/2018  (дд/мм/гггг)