Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

16-00-8

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695388

BG411, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. Дякон Игнатий № 9, За: За обособена позиция № 1 - Венцислав Георгиев, Надя Захариева; за Обособена позиция № 2 - Веска Табакова, България 1000, София, Тел.: 088 7662722; 02 9409578; 02 9409445, E-mail: mail@mtitc.government.bg, Факс: 02 9885094

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.mtitc.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mtitc.government.bg/pk/procedure/1436.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

65000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Застраховане на автомобилите, ползвани от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията със застраховки „Автокаско”, „Злополука на лицата в МПС” и задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”. Обособена позиция № 2: „Застраховане на недвижими имоти – държавна собственост, предоставени за управление на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66510000, 66515000, 66515200, 66516400, 66515100

Описание:

Застрахователни услуги
Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество
Застраховка "Щети на имущество"
Застраховка "Обща гражданска отговорност"
Застраховка "Пожар"


Срок за получаване на офертите

05/11/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

В случай, че са подадени по-малко от три оферти за едната, втората или и за двете обособени позиции, срокът за подаване на оферти ще бъде удължен с 3 дни за конкретната обособена позиция, съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП. Датата за отваряне на офертите се променя и за двете обособени позиции.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/10/2018  (дд/мм/гггг)