Версия за печат

BG-с. Антимово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ИЗ-1131

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 202623635

BG311, Дунав мост Видин - Калафат АД, ж.к. Местност Гриндури, ул. 96 № 4, За: Елисавета Антонова, България 3776, с. Антимово, Тел.: 094 988180, E-mail: dunavmost2vd@vidincalafatbridge.bg, Факс: 094 988180

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.vidincalafatbridge.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vidincalafatbridge.bg/bg/procurement.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

185000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Извършване на инспекция и частичен ремонт на вантовата система на съоръжението Дунав мост Видин – Калафат”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45221100

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на мостове


Срок за получаване на офертите

08/11/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

25/10/2018  (дд/мм/гггг)