Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

0.................

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул.Цар Борис III № 136, За: Красимир Аврамов, България 1618, София, Тел.: 00359 29559798, E-mail: k.avramov@eea.government.bg, Факс: 00359 29559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-18/porachki-18.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

41667 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Разработване на емисионни фактори за изчисляване на масовия товар от обекти, формиращи отпадъчни води“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

73110000

Описание:

Научни изследвания


Срок за получаване на офертите

31/10/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

24/10/2018  (дд/мм/гггг)