Версия за печат

BG-Разград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РД-15-03-6

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582200023

BG324, Районна здравноосигурителна каса - Разград, гр. Разград, бул. Булгария №36, За: Зорница Евгениева, България 7200, Разград, Тел.: 084 611557, E-mail: razgrad@nhif.bg, Факс: 084 611566

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1684.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

20833.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на строително-монтажни работи по текущ ремонт в сградата на РЗОК- Разград“ в четири обособени позиции: -Обособена позиция № 1- Демонтаж и монтаж на димоотводен неръждаем комин, ремонт и профилактика - димоотводна система на сградната газова инсталация на РЗОК – Разград. -Обособена позиция № 2 - Ремонт на канализационни тръби и връзки в сервизен офис в сградата на РЗОК – Разград. -Обособена позиция № 3 - Ремонтни дейности по изкърпване на мазилката и боядисване на административната сграда на РЗОК- Разград. -Обособена позиция № 4 - Изграждане на звено за административно обслужване и подмяна на двойна входна врата в сградата на РЗОК-Разград. За Обособена позиция № 1- Демонтаж и монтаж на димоотводен неръждаем комин, ремонт и профилактика - димоотводна система на сградната газова инсталация на РЗОК – Разград. Описание и запознаване с обекта РЗОК – Разград се намира в гр. Разград, бул.“България“№36. За отопление през зимния период се използва природна газ. В сградата е изградена и се поддържа съответната газова инсталация, отговаряща на нормативните изисквания, обезпечаваща работата на отоплителните котли. С течение на времето и потреблението е възникнала текуща необходимост от ремонт и профилактика на димоотводната система на отоплителните котли - подмяна на димоотводния комин и преработка на свеща, служеща за разгразяване и загазяване на газовата инсталация.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45333000

Описание:

Строителни и монтажни работи на газови инсталации


Срок за получаване на офертите

26/10/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

За спазване на чл.188, ал.2 от ЗОП при Обособена позиция № 1- Демонтаж и монтаж на димоотводен неръждаем комин, ремонт и профилактика - димоотводна система на сградната газова инсталация на РЗОК – Разград, Възложителят удължава срока. Прогнозна стойност на Обособена позиция № 1 е 6 500,00 лв. с ДДС, съответно 5 416,67 лв. без ДДС.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/10/2018  (дд/мм/гггг)