Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

21-38-364

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: инж. П. Нелов, инж. Константин Пешев, България 1000, София, Тел.: 02 9220794; 02 9220747, E-mail: k.peshev@mod.bg, Факс: 02 9879693

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.mod.bg/MO-GDInfrO-3-2018-002.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

141666 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчка е извършване на строително – монтажни работи /СМР/ - основен ремонт на подблоково пространство на партерен етаж. Основния ремонт на помещенията са по количествена сметка по: - Ви К част, -Електро част, -Покрив над еркер, -Шпакловка , мазилка и подмяна на настилки.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45211000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на жилищни сгради


Срок за получаване на офертите

06/11/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

22/10/2018  (дд/мм/гггг)