Версия за печат

BG-Русе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000513106

BG323, Изпълнителна агенция Проучване и поддържане на река Дунав, ул. Славянска № 6, За: Розалина Танкова-Хинкова, България 7000, Русе, Тел.: 082 823134, E-mail: director@appd-bg.org, Факс: 082 823131

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.appd-bg.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://appd-bg.org/profile?op_19102018#tab-3.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69999 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ - гр. Русе ще възложи обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона ще определи изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Авариен ремонт на моторен кораб „ВИТ“. Конкретните видове и количества ремонтни дейности за изпълнение на настоящата обществена поръчка са подробно описани в приложената Количествена сметка, неразделна част от настоящата обява. Пълна информация относно предмета на поръчката в това число дейности на изпълнение, съществуващо положение, изисквания към ремонта и други изисквания се съдържат в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата обява.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50241100

Описание:

Услуги по ремонт на кораби


Срок за получаване на офертите

26/10/2018 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Когато в първоначално определения срок за получаване на оферти са получени по-малко от три оферти, Възложителят ще удължи първоначалния срок, като информация за удължаване на срока ще бъде публикувана на портала на АОП и на сайта на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“, раздел „Профил на купувача“, в електронното досие на поръчката. Офертите ще бъдат отворени на 29.10.2018 г. 10:00 ч. в гр. Русе, община Русе, ул. „Славянска“ №6, административната сградата на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“. При отварянето могат да присъстват представителни на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/10/2018  (дд/мм/гггг)