Версия за печат

BG-Сливен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

13-338

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 119002144

BG342, Център за спешна медицинска помощ Сливен, бул.Христо Ботев №1А, За: Миглена Коларова, България 8801, Сливен, Тел.: 044 624050, E-mail: csmpsliven@abv.bg, Факс: 044 624050

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://csmp-sliven.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://csmp-sliven.com/index.php/profil/profil.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

40000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Текущ рпемонт на санитарните автомобили по опис на ЦСМП Сливен в това число и доставка на необходимите за тях резервни части по спецификация за 2018г."

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50100000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване


Срок за получаване на офертите

29/10/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация по предмета на Обществената поръчка може да бъде получен на тел:044/624050 Документацията на ОП е публикувана и може да бъде изтеглена от сайта на възложителя : http://csmp-sliven.com/

Дата на изпращане на настоящата информация

18/10/2018  (дд/мм/гггг)