Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

18ООП............

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: Вероника Шеханова-юрисконсулт в Дирекция Обществени поръчки, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656780, E-mail: zop@plovdiv.bg, Факс: 032 660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69999.99 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката обхваща доставка на фабрично нови автомобилни гуми за нуждите на Община Пловдив и структурните звена, съгласно Техническото предложение и Ценовото предложение на изпълнителя и Техническата спецификация на възложителя. Предметът на поръчката обхваща: - закупуване на нови зимни, летни и всесезонни автомобилни гуми за служебните автомобили на община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка; - демонтаж и монтаж на новите автомобилни гуми; - балансиране на автомобилните гуми;

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34350000, 34351000, 34351100, 34352100, 50116510, 50116500

Описание:

Външни гуми с лек и тежък режим на експлоатация
Външни гуми с лек режим на експлоатация
Външни гуми за леки автомобили
Външни гуми за камиони
Услуги по монтаж на автомобилни гуми
Услуги по ремонт, регулиране и балансиране на гумите на автомобилите


Срок за получаване на офертите

24/10/2018 , 17:15 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на профила на купувача на възложителя на следния линк: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181005NyLb7135321 Възложителят поставя изисквания относно Технически и професионални способности за участниците, а именно: участникът следва да разполага с поне един обект на територията на гр. Пловдив, оборудван с необходимите съоръжения за осъществяване на услуги по монтаж, демонтаж и баланс на гуми за МПС. Участникът декларира наличието на сервизна база чрез попълване на изискуемата информация в Част IV, Раздел В, поле 9 от ЕЕДОП. Като доказателство, при условията на чл. 67, ал. 5 или ал. 6 от ЗОП, се представя документ съгласно чл.64 от ЗОП Посоченото изискване се обуславя от следните съображения: Наличието на сервизна база на участниците извън територията на гр. Пловдив ще доведе до допълнителни разходи за възложителя, от една страна свързани с разход за гориво, а от друга със закупуването на винетни стикери, с които голяма част от служебните автомобили на Община Пловдив не разполагат, поради естеството на извършваната от тях дейност.

Дата на изпращане на настоящата информация

17/10/2018  (дд/мм/гггг)