BG-с. Струмяни

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-13(1)

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.10.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000024713

BG413, Община Струмяни, пл. 7 - ми Април № 1, За: Василка Илиева Панкова, България 2825, с. Струмяни, Тел.: 0743 43108, E-mail: strumyani_oba@yahoo.com, Факс: 0743 43105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.strumyani.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.strumyani.org/subsection-43-orofil_na_kupuvachazo.htm1..


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

8255.87 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Консултантски услуги по управление на проект „Изграждане на детски площадки и спортни съоръжения и ремонт на Детска градина „Патиланци“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

75112100

Описание:

Услуги по управление на проекти за развитие


Срок за получаване на офертите

26/10/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Настоящата обществена поръчка се финансира по проект: „Изграждане на детски площадки и спортни съоръжения и ремонт на Детска градина „Патиланци“, с. Микрево, община Струмяни“, финанасиран по договор за БФП № 01/07/2/0/00816/13.12.2017г. по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 31.10.2018 г. от 13.00 ч. в Община Струмяни, с. Струмяни, област Благоевград, пл. „7 – ми Април“ № 1, в сградата на общинска администрация, залата на Общински съвет. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на изпращане на настоящата информация

17/10/2018  (дд/мм/гггг)